مجموعه ای از ارزها که معمولا برای اداره نرخ برابری یک ارز به کار می روند. بعضی مواقع به آن واحد محاسبه Unit of Account  هم می گویند