یک دیگر از مجموع الگوهای هارمونیک است که نخستین بار توسط اسکات کارنی در سال 2001 میلادی کشف گردیده است. این الکو از نظر ساختار ظاهری ، مشابه الگوی گارتلی می باشد و همانند آن از 5 نقطه اساسی X,A,B,C,D تشکیل شده است، البته نسبت های فیبوناچی در آن اندکی متفاوت می باشد.

این الگو دارای یک نسبت هارمونیک دقیق می باشد (تراز 0.886 درصد حرکت XA). ضمن اینکه نقطه B بایستی درترازی کمتر از نسبت 0.618 حرکت XA تشکیل گردد که در واقع این میزان حرکت بازگشتی بازوی XA برای تشکیل نقطه B ، این الگو را از الگوی گارتلی متمایز می سازد. درالگوی گارتلی این حرکت بایستی تا تراز 61.8درصد حرکت XA ادامه داشته باشد در حالی که در الگوی خفاش همین حرکت در تراز کمتر از نسبت 61.8 درصدی پایان می پذیرد (ترازهای 38.2 و 50 درصد). همچنین نقطه C می تواند در تراز 38.2 تا 88.6 درصد فیبو Ret حرکت AB تشکیل گردد.

تاحیه PRZ (نقطه D) این الگو طبق محاسبات زیر تعیین می گردد:

– تراز 88.6 درصد فیبو Ret حرکت XA

– تراز 1.618 درصد فیبو Ext حرکت BC

– نقطه تکمیل الگوی AB=CD ، 1.27

باتوجه به الگوی (صعودی یا نزولی) می توان در این ناحیه معامله خرید یا فروش انجام داد.

Bat Pattern, الگوی خفاش

Bat Pattern, الگوی خفاش