اشاره به روند نزولی در نمودار های قیمت ارز، کالا و سهام دارد. 2- سرمایه گذاری که معتقد است قیمتها رو به نزول هستند.

Stock Market Bull vs. Bear

Related entries