این الگو در بازار بسیار نادر بوده و مدلی از مارئبئزو آغازین سفید یا WOM (White Opening Marubouzu در روند نزولی می باشد. در روند نزولی قیمت آغازین این کندل با گپ (شکاف) رو به پایین باز می شود اما در ادامه شاهد هیچ سایه پایینی نمی باشیم بلکه قیمت از نقطه آغازین رو به بالا حرکت کرده و بدنه نسبتا بزرگی را تشکیل می دهد.اگر سایه و بدنه این الگو فاصله گپ (شکاف) را پر نماید می تواند نشانگر آغاز روند صعودی باشد. در تصویر زیر این الگو را مشاهده می نمایید.

Belt Hold Candlestick Pattern, Bullish (BBHP, الگوی کمربند صعودی

Belt Hold Candlestick Pattern, Bullish (BBHP, الگوی کمربند صعودی

برای شناسایی چنین الگویی بایستی نمودار شما دارای چنین خصوصیاتی باشد:

1- بازار دارای روند نزولی باشد.

2- قیمت با یک شکاف رو به پایین باز شده اما بدون ایجاد کردن سایه در پایین به سمت بالا حرکت کرده و در نهایت در نزدیکی قیمت حداکثر خود بسته می شود.

3- یک کندل ماروبوزو آغازین سفید یا WOM تشکیل گردد.

حرکت نزولی بازار با تشکیل یک شکاف رو به پایین ضعیف شده و با بسته شده قیمت در بالای شکاف (پرشدن) ، احتمال افزایش قیمت قوت می گیرد.