این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

رقم اصلی :  در مظنه قیمت ارز یا سهام به رقم اصلی غیر اعشار گفته می شود. رقم اصلی در دو مظنه 103.567  و 103.95 برابر است با 103