رقم اصلی :  در مظنه قیمت ارز یا سهام به رقم اصلی غیر اعشار گفته می شود. رقم اصلی در دو مظنه 103.567  و 103.95 برابر است با 103