هر یک از الگوهای شمعی از یک یا چندین شمع مختلف ساخته می شود. در این میان می توان چند شمع متوالی را به شیوه زیر با هم ترکیب نمود و به یک شمع واحد رسید:

  • نقطه آغازین شمع اول
  • نقطه پایانی شمع اخر
  • نقطه بالایی و پایینی الگو

همانگونه که در تصاویر زیر مشاهده می نمایید از ترکیب شمع های سازنده الگوی پوشاننده صعودی و نزولی به ترتیب به یک الگوی همرو ستاره ثاقب دست می یابیم که سایه های پایینی و بالایی بلند، حاکی از افزایش قدرت بازگشت روند می باشد. همچنین به همین روش از ترکیب شمع های سازنده الگوی نافذ و ابر سیاه به ترتیب به الگوی همرو و ستاره ثاقب دست می یابیم که سایه های پایینی و بالایی بلند حاکی از افزایش قدرت بازگشت روند می باشد.

Blending Candlestick, الگوهای شمعی ترکیبی

Blending Candlestick, الگوهای شمعی ترکیبی

آشنایی به شیوه ترکیب شمع ها به تریدرها کمک شایانی می کند تا به تایم فریم های غیر معمول نیز دست یابند. برای مثال از ترکیب دو شمع در تایم فرم 4 ساعته به الگوی مورد نظر در تایم فریم 8 ساعته دست می یابیم. به همین ترتیب الگوهای شمعی در تایم فریم های 3، 2، 5، 6، 7، 8، و 10 ….. ساعته یا 2، 3، 4…. روزه نیز قابل دسترس می باشد.

Blending Candlestick, الگوهای شمعی ترکیبی

Blending Candlestick, الگوهای شمعی ترکیبی