قرارداهایی که تاریخ تسویه آنها زمان های استاندارد نیستند. زمان های استاندارد تسویه یک هفته، دو هفته  یک ، دو ، سه ، شش و داوزده ماه هستند