این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

قرارداهایی که تاریخ تسویه آنها زمان های استاندارد نیستند. زمان های استاندارد تسویه یک هفته، دو هفته  یک ، دو ، سه ، شش و داوزده ماه هستند