بازار صعودی، دوره ای طولانی که طی آن قیمت ها به طور کلی بالا می روند