سرمایه گذاری که معتقد است قیمت ها رو به صعود هستند – گاو میش

Stock Market Bull vs. Bear

Related entries