اوراق قرضه بولداگ – اوراق قرضه ای بر اساس پوند که توسط موسسات خارجی در انگلیس منتشر می شود.