بالاترین نرخ بهره اوراق قرضه دارای نرخ بهره شناور یا حداکثر نرخ بهره وام های رهنی دارای نرخ بهره غیر ثابت در یک برهه زمانی معین