در آمار و نظریه احتمالات برجستگی، کشیدگی یا Kurtosis نشان دهنده قله‌مندی یک توزیع احتمالی است.