خط رگرسیون خط مستقیمی است که قیمت های آغازین و پایانی را در بر می گیرد. معمولا از این خط برای تعیین جهت روند استفاده می شود.