نوعی از استراتژی‌های رشد كه بر فروش محصولات جدید در بازارهای جدید تمركز دارد.