نوعی از استراتژی‌های رقبا كه به منظور افزایش فروش محصولات موجود شركت به مشتریان فعلی، مشتریان رقبا و كسانی كه مشتریان ما نیستند، طراحی می‌شوند.