• بایگانی ها

تجارت خشت و ملات Brick-and-Mortar

Brick-and-Mortar به شرکتهایی اطلاق می‌گردد که در اصطلاح از خشت و گل تشکیل شده اند یعنی وجود خارجی دارند. این تعریف در مقابل سازمانهای مجازی یاBricks and clicks بیان می‌گردد.

ترانشیب

عبارتست از روش گمركی كه به موجب آن كالاها تحت نظارت گمرك از یك وسیله حمل و نقل ورودی به یك وسیله حمل ونقل خروجی(صدور) در حوزه یك دفتر گمركی كه آن دفتر در عین حال دفتر گمركی توام برای ورود و صدور است, انتقال داده می شود.

ترانشیب

عبارتست از روش گمركی كه به موجب آن كالاها تحت نظارت گمرك از یك وسیله حمل و نقل ورودی به یك وسیله حمل ونقل خروجی(صدور) در حوزه یك دفتر گمركی كه آن دفتر در عین حال دفتر گمركی توام برای ورود و صدور است, انتقال داده می شود.

تعرفه

تعریف اول : طبقه بندی (NOMENCLATURE ) مثلاً تعرفه 15/85 تعیین کالا در فصل 85 و ردیف 15 قرار دارد .
تعریف دوم : حقوق و عوارض گمرکی (TARIFE ) مثلاً می گویند تعرفه تلویزیون 30% است یعنی حقوق و عوارض گمرکی آن 30% است .

تعهد ترانزیت

سندی است كه توسط گمرك تنظیم می شود و به موجب آن اجازه داده می شود كه كالاها به طور ترانزیت گمركی بدون پیش پرداخت حقوق و عوارض ورودی حمل شوند و معمولا حاوی كلیه مشخصات لازم برای تعیین حقوق و عوارض ورودی در مورد مقتضی و یك تعهد تضمین شده مبنی بر ارائه كالا یا مهروموم گمركی و سیم و سرب دست نخورده به دفتر گمركی مقصد است.

تعهد ترانزیت

سندی است كه توسط گمرك تنظیم می شود و به موجب آن اجازه داده می شود كه كالاها به طور ترانزیت گمركی بدون پیش پرداخت حقوق و عوارض ورودی حمل شوند و معمولا حاوی كلیه مشخصات لازم برای تعیین حقوق و عوارض ورودی در مورد مقتضی و یك تعهد تضمین شده مبنی بر ارائه كالا یا مهروموم گمركی و سیم و سرب دست نخورده به دفتر گمركی مقصد است.

توصرف‌کننده

توصرف کننده ترکیبی از کلمات تولید کننده و مصرف کننده میباشد. به فردی اطلاق میگردد که از نظر بازار مشتری حرفه ای است و از لحاظ اقتصاد مصرف کننده ایست که در تولید محصول نهایی به نحوی دخالت داشته است. نقش توصرف کننده در تولید محصول نهایی میتواند به صور مختلف مانند طراحی، سفارشی سازی یا انجام مرحله ای از کار باشد.

بعنوان مثال فردی که از دستگاه خودپرداز استفاده مینماید در حالیکه از محصول نهایی آن خودپرداز استفاده مینماید ولی در تولید محصول نهایی که دریافت صورتحساب بانکی یا دریافت پول از آن خودپرداز است نیز دخالت دارد.