• بایگانی ها

ورود موقت

رویه گمرکی است که به موجب آن برخی از کالاها بدون پرداخت حقوق ورودی عوارض به قصد خروج مجدد در مدت مقرر وارد قلمرو گمرکی می گردد و سه گونه است :
۱ – ورود موقت کالا جهت تعمیر یا تولید و بسته بندی
۲– ورود موقت به منظور نمایش در نمایشگاهها
۳– ورود موقت خودرو

وزن قانونی

وزن قانونی یعنی وزنی كه طبق قانون برای مقاصد معین تعیین شده یا می شود. در قانون گمرك نیز این وزن عبارت از وزن ناخالص (وزن با ظرف) Gross Weight منهای وزن تقریبی(اوزان ظروف در قانون گمرك مشخص شده) ظرف وزنی كه به این ترتیب به دست می آید برای محاسبه حقوق گمركی و عوارض ورودی در مواردی كه این حقوق از روی وزن اخذ می شود، به كار می رود.

وزن قانونی

وزن قانونی یعنی وزنی كه طبق قانون برای مقاصد معین تعیین شده یا می شود. در قانون گمرك نیز این وزن عبارت از وزن ناخالص (وزن با ظرف) Gross Weight منهای وزن تقریبی(اوزان ظروف در قانون گمرك مشخص شده) ظرف وزنی كه به این ترتیب به دست می آید برای محاسبه حقوق گمركی و عوارض ورودی در مواردی كه این حقوق از روی وزن اخذ می شود، به كار می رود.