• بایگانی ها

Direct Quoatation

این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد ecodic.com برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628 پیشنهاد قیمت برای واحدهای ثابت ارز در مقابل مقادیر متغیر پول داخلی

Dirty Float

این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد ecodic.com برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628 سیستم تعیین نرخ ارز کنترل شده، شناور بودن یک ارز در زمانی که نرخ ها از طریق دخالت سازمان های مالی کنترل می شوند. نوعی نظام تعیین نرخ ارز که در آن نرخ ارز تثبیت…ادامه مطلب

Discount Rate, نرخ تنزیل

میزان تنزیل ؛ الف: اندازه بهره ای است که بانک ها بر برات و سفته هنگام خرید انها اعمال میکنند.

ب: نرخ بهره وام های کوتاه مدتی که بانک ذخیره فدرال بدون واسطه و به طور مستقیم به بانک های تحت پوشش خود پرداخت میکنند.