كمیته های خاصی می باشند كه در بورس کالا تشكیل شده، و قراردادها و جزییات کالایی را كه در بورس معامله می شوند، بررسی می نمایند و هر گونه پیشنهاد برای انجام تغییر درقراردادها را برای تصویب در چارچوب مقررات مربوط به هیأت مدیره بورس کالا ارائه می كنند.