واژه NAV از مخفف‌سازی عبارت «Net Asset Value» به دست آمده و معادل فارسی آن «خالص ارزش دارایی‌‌ها» است؛ به عبارت دیگر NAV ارزش روز دارایی‌های شرکت را پس از کسر بدهی‌ها نشان می‌ دهد. از تقسیم NAV بر تعداد سهام یک شرکت، «خالص ارزش دارایی‌ها به ازای هر سهم» به دست می‌آید که استفاده از آن رواج بیشتری دارد.