یکی از مقززات بازار بورس نزدک که بر طبق آن باید تمام بازار سازان برای سهام هایی که عرضه میکنند هم نرخ فروش و هم نرخ خرید ارائه دهند ومعاملات را بر اساس همان نرخ ها برای مشتریان انجام دهند.