• بایگانی ها

عامل پرداخت

شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه‌ي وجوه است كه نسبت به پرداخت‌هاي مرتبط با اوراق اجاره در سررسيدهاي معين به سرمايه‌گذاران اقدام مي‌نمايد.

عامل ذیحساب

مأموری است كه با موافقت ذیحساب و به موجب حكم دستگاه اجرائی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت در مواردی كه بموجب آئیننامه اجرائی معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسوولیتهای موضوع ماده 31 قانون محاسبات عمومی توسط ذیحساب به او وحول میشود . كار پردازان و واحدهای تداركاتی و سایر مأموران و واحدهای دولتی مادامیكه به اقتضای ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریتهای محوله مجاز به دریافت تنحواه گردان پرداخت از ذیحساب میباشد از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه گردان دریافتی در حكم عامل ذیحساب محسوب میشود .

عامل فروش

شخص حقوقي است كه نسبت به عرضه و فروش اوراق اجاره از طرف نهاد واسط اقدام مي‌نمايد.

عرضه

عبارت است از اعلام آمادگی برای فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار فروشنده.

عرضه

عبارت است از اعلام آمادگی برای فروش اوراق‌بهادار از طرف کارگزار فروشنده.

عرضه خصوصی

فروش مستقیم اوراق بهادار توسط “ناشر” به سرمایه‌گذاران نهادی است.