• بایگانی ها

Dealer

1-شخصیتی حقیقی یا حقوقی که اقدام به خرید دارایی های مالی با حجم بالا می نماید و آنها را با حجم کمتر به معامله گران خرد با بهای بیشتر میفروشد.

2- فرد یا موسسه ای که هنگام خرید یا فروش اوراق بهادار، به عنوان شخص اصلی عمل میکند و نقش عامل یا واسطه ندارند. معامله گر برای حساب خود و به ریسک خود تجارت می کند.