• بایگانی ها

ICCH(International Cmmodities Clearing House Limited

اتاق پایاپای بین المللی کالاهای اساسی – اتاق پایاپای مستقر در لندن که در سطح جهانی عمل میکند و تعداد زیادی از بازارهای معاملات آتی – فیوچرز _ از خدمات آن استفاده میکنند.

IMF(International Monetary Fund

صندوق بین المللی پول که در سال 1964 تاسیس شد تا بصورت کوتاه مدت و میان مدت در سطح جهان نقدینگی فراهم کند و آزاد سازی نرخهای ارز را رواج دهد. صندوق بین المللی پول از کشورهایی که با مشکلات تراز پرداختها مواجه هستند، از طریق اعطای وام ، حمایت میکند.

IMM(International monetary market

بازار بین المللی پول که بخشی از ” بورس بازرگانی شیکاگو ” بوده و تعدادی ارز قراردادهای مالی آینده را دچار ناپایداری هستند، در یورس میپذیرد. مقیاسی است برای دامنه محتمل قیمت قراردادهای آینده ارز پایه بر مبنای پاداش های قراردادهای اختیاری معامله شده.

Implicit Deflator

معیار اندازه گیری موانع بازدارنده تورم. این شاخص معیار اندازه گیری توانائی یک کشور برای جلوگیری از تورم و اجزای تشکیل دهنده آن در گزارش تولید ناخالص داخلی (GDP) میباشد که تغییرات قیمت بین هر دوره را منعکس میکند.

Implied Rates

نرخ بهره ای که از محاسبه تفاوت بین نرخ نقدی و نرخ آینده تعیین میشود.

In-the-Money

سود آور بودن قرارداد اختیار معامله – زمانی یک معامله اختیار خرید سود اور است که بهای دارایی پایه از قیمت توافق شده بیشتر باشد. یک قرارداد اختیار فروش بیز زمانی سودآور است که قیمت دارایی پایه کمتر از قیمت توافق شده باشد.

Inconvertible Currency, ارز غیر قابل تبدیل

ارزی که نمیتوان آنرا با سایر ارزها مبادله کرد.علت این امر ممنوعیت ناشی از مقررات تبادل ارز است یا اینکه نوسانات ارز مذکور آنقدر شدید است که از لحاظ تجاری فاقد امنیت است.