• بایگانی ها

Same day Transaction, معامله همان روز

معامله روز جاری معامله ای که تاریخ سررسید آن یعنی تاریخ پرداخت پول و تحویل جنس، همان روز معامله است. معمولا در معاملات بین المللی ارز، تاریخ سررسید خریدهای نقدی دو روز بعد انجام معامله است.

Sampling Error خطای نمونه گیری

تفاوت بین ضریب یا مبلق واقعی موجود در جامعه و ضریب یا مبلغ موجود در نمونه. برای مثال ، چنانچه ضریب انحراف واقعی (اما نامشخص) جامعه 3 درصد باشد و ضریب انحراف نمونه 2 درصد ، خطای نمونه گیری 1 درصد خواهد بود.

Sampling Risk احتمال خطر نمونه گیری

احتمال خطر اینكه نتیجه گیری حسابرسان بر اساس نمونه از نتیجه گیری آنان در صورت آزمون تمام اقلام جامعه متفاوت باشد. احتمال خطرهای نمونه گیری در آزمون كنترلها عبارتند از احتمال خطر اتكای بیش از واقع و كمتر از واقع ؛ در آزمونهای محتوا عبارتند از احتمال خطرهای پذیرش نادرست و رد كردن نادرست.

SDR, حق برداشت

صندوق بین المللی پول در سال 1970 حق برداشت مخصوص را برای نقل و انتقالات بین المللی به جای طلا معرفی کرد و به این ترتیب حق برداشت مخصوص در واقع ذخیره دارایی اصلی در سیستم مالی بین المللی شد.

Secured Loan, وام با وثیقه

وام وثیقه دار؛ وامی که در ازای اعطای آن، داراییهای معینی به وثیقه گرفته میشود و اگر وام گیرنده نتواند بدهی خود را بپردازد طبق قرارداد داراییهای مذکور به تملک وام دهنده درمیآید.

Securities Act of 1933 قانون اوراق بهادار 1933

یك قانون فدرال در مورد تقاضای پذیرش اوراق بهاداری كه برای فروش به عموم عرضه می شود. این قانون ، حسابرسان را به ” دقت عمل و جدیت ” ملزم می كند ، و برای موارد ارائه نادرست اطلاعات ، هم جرایم جزایی مقرر می دارد.

Securities Exchange Act of 1934 قانون بورس اوراق بهادار 1934

یك قانون فدرال كه مقرر می دارد شركتهای بزرگ ، صورتهای مالی حسابرسی شده سالیانه خود را به كمیسیون اوراق بهادار و بورس ارائه كنند. این قانون مقرر می دارد كه حسابرسان كار خود را با حسن نیت انجام دهند ، و برای موارد ارائه نادرست اطلاعات ، هم جرایم مدنی و هم جرایم جزایی پیش بینی كرده است.