• بایگانی ها

Tagging and Tracing علامت گذاری و پیگیری فعالیتها

یك شیوه آزمون كنترلهای برنامه كه در آن تعدادی از معاملات ورودی برای پردازش علامت گذاری می شود . برنامه كامپیوتری ، گزارشی از مراحل پردازش معاملات مشخص شده را چاپ می كند تا مورد بررسی حسابرسان قرار گیرد.

Takeover

فیلم آموزشی اقتصادی اکودیک: دانشنامه اقتصادی

بدست آوردن مالکیت یک شرکت یا دردست گرفتن کنترل و اداره آن از طریق خرید 51 درصد سهام رأی دار آن پیشنهاد علنی خرید – وقتس شرکتی بخواهد با خرید 51 درصد از سهام رأی دار یک شرکت دیگر ، که معمولا شرکت کوچکتری است، کنترل شرکت را در دست بگیرد.

Tankan Survey

شاخص وضعیت کلی بخش صنعت ژاپن یا تحقیق تانکان بالاترین تحقیق تجاری ژاپن می باشد که به صورت سه ماهه و توسط بانک ژاپن منتشر می شود و شامل پرسشهایی برای شرکت های تولیدی و غیر تولیدی می باشد.