• بایگانی ها

Tolerable Error خطای قابل تحمل

برآوردی از حداكثر اشتباه ریالی كه می تواند در مانده یك حساب وجود داشته باشد كه اگر با اشتباههای موجود در سایر حسابها جمع شود ، باز هم سبب تحریف با اهمیت صورتهای مالی نشود.

Tolerable Rate ضریب قابل تحمل

حداكثر ضریب انحرافی كه جامعه می تواند از روشهای مقرر كنترل داخلی داشته باشد و حسابرسان آن را بدون نیاز به تعدیل میزان اتكای خود بر كنترلهای داخلی ، تحمل می كنند (برآورد احتمال خطر كنترل).

Tow-Way quotation, نرخ گذاری توامان ارز

هنگامیکه یک کارگزار هم نرخ خرید و هم نرخ فروش معاملات تبادل ارز را بطور همزمان اعلام میکند. در این نرخ گذاری عدد سمت چپ، نرخ فروش و عدد سمت راست، نرخ خرید است.

Tow-Way Quote, نرخ گذاری توامان

از انواع نرخ گذاری که درآن کارگزار هم نرخ خرید اوراق بهادار و هم نرخ فروش انرا اعلام میکند. به این ترتیب معامله گران از نرخ جاری خرید و فروش آگاهی داشته و میتوانند هریک از دو معامله خرید یا فروش را که مایلند انجام دهند در این نوع نرخ گذاری نرخ سمت چپ، فروش و نرخ سمت راست، خرید میباشد.