یك رای عرفی توسط دادگاه پژوهش ایالت نیویورك (عالی ترین دادگاه نیویورك) كه بیان می دارد حسابرسان نسبت به اشخاص ثالثی كه طرف قرارداد آنان نیستند نیز در موارد تقلب یا قصور ، و نه سهل انگاری ، مسئولیت دارند. این رای با رای دیوان عالی نیوجرسی در دعوای روزنبلوم علیه آدلر تضاد دارد.