• بایگانی ها

Walk-Through Test آزمون شناخت سیستم

آزمون دقیق و كامل بودن ثبت سیستم در كاربرگهای حسابرسی. آزمون شناخت سیستم با ردیابی چند معامله در هر یك از مراحل مختلف چرخه معاملات مربوط و با این هدف انجام می گیرد كه مشخص شود ترتیب واقعی اجرای روشها همان گونه است كه در كاربرگها ثبت شده است.

Wire Transfer

انتقال و حواله پول از شعب یک بانک به سایر بانکهای سراسر دنیا بصورت الکترونیکی که معمولا برای مبالغ کلان بکار میرود.

Work Down

کاهش ارزش دفتری – پایین آوردن ارزش دفتری یک دارایی.

Working Bank

بانک جهانی بانکی متشکل از کشورهای عضو صندوق بین المللی پول که هدفش کمک به توسعه و عمران این کشورها میباشد و این کار را با اعطای وام به آنها انجام میدهد.

Working Day

روزی که در یک مرکز مالی عمده ارز، بانکها باز هستند، و کار میکنند. در مورد معاملات ارز ، تنها درصورتی که بانکها در دو مرکز تجاری دایر باشند، روز کار محسوب میشود ولی در مورد معامله غیر مستقیم ، همه مراکز مربوطه ارز باید باز باشند.

Written Narrative of the System شرح نوشته سیستم كنترل داخلی

شرح خلاصه ای از سیستم كنترل داخلی برای انعكاس در كاربرگهای حسابرسی. شرح نوشته نسبت به پرسشنامه كنترلهای داخلی بیشتر انعطاف پذیر است ، اما تنها برای سیستمهای نسبتا كوچك و ساده قابل استفاده است.