• بایگانی ها

Elongated ZigZag Pattern, الگوی زیگزاگ طویل

Elongated ZigZag Pattern, الگوی زیگزاگ طویل

الگوی زیگزاگ طویل به واسطه یک موج c بسیار بزرگ مشخص می شود همانگوته که می دانید زیگزاگ ها تا اندازه ای مشابه الگوهای پیشرو (Impulsive) می باشند. از میان انواع مختلف الگوهای زیگزاگ، فرم طویل آن بهترین مقلد رفتار پیش رونده (الگوی پیشرو) است. این باعث می شود که تشخیص آنها بسیار مشکل باشد. آنها فقط در مراحل اولیه چند موجی مرکب (یا الگوی بزرگتر) مثلث های منقبض شونده یا همگرا یا مراحل انتهایی چند موجی مرکب ( یا الگوهای بزرگتر) مثلث های پهن شونده یا واگرا تشکیل می گردند.

زمانیکه موج C درفراتر از تراز 161/8 درصدی موج a تشکیل گردد به احتمال بسیار زیاد موج a-b-c فرض شده ، امواج 1،2،3 ازیک الگوی پیشرو 5 موجی می باشند. معیاری که به تصمیم شما در رابطه با تشخیص دو الگوی مختلف کمک میکنند، میزان حرکت بازگشتی است. بازار پس از تشکیل یک الگوی زیگزاگ طویل و پیش از آنکه انتهای موج C شکسته شود، بایستی بیش از 61/8 درصد موج c را بازگشت نماید. اگر این شرایط فراهم شود بایستی الگو را یک زیگزاگ طویل قلمداد کرد اما اگر اینچنین نشد، بازار به احتمال بسیار زیاد در حال ساخت یک الگو پیشرو می باشد لذا بهتر است ضوابط الگوهای پیشرو را در آن مورد بررسی قرار دهید. اگر این ضوابط نیز در الگوی مورد نظر رعایت نگردید بهتر است گروه جدیدی از تک موجها را انتخاب و به تجزیه و تحلیل آن بپردازید.

Elongated ZigZag Pattern, الگوی زیگزاگ طویل

Elongated ZigZag Pattern, الگوی زیگزاگ طویل

الگوی زیگزاگ طویل به واسطه یک موج c بسیار بزرگ مشخص می شود. همانگونه که میدانید زیگزاگ ها تا اندازه ای مشابهالگوهای پیشرو (Impulisive) میباشند. از میان انواع مختلف الگوهای زیگزاگ، فرم طویل آن بهترین مقلد رفتار پیش رونده (الگوی پیشرو) است. این باعث می شود که تشخیص آنها بسیار مشکل باشد. آنها فقط در مراحل اولیه چند موجی مرکب ( یا الگوی بزرگتر) مثلث های منقبض شونده یا همگرا یا مراحل انتهایی چند موجی مرکب (الگوهای بزرگتر) مثلث های پهن شونده یا واگرا تشکیل می گردند.

زمانی که موج c در فراتر از تراز 161/8 درصدی موج a تشکیل گردد به احتمال بسیار زیاد موج a-b-c فرض شده، امواج 3،2،1 از یک الگوی پیشرو 5 موجی میباشند. معیاری که به تصمیم شما در رابطه با تشخیص دو الگوی مختلف کمک میکند، میزان حرکت بازگشتی است. بازار پس از تشکیل یک الگوی زیگزاگ طویل و پیش از آنکه انتهای موج c شکسته شود، بایستی بیش از 61/8 درصد موج c را بازگشت نماید. اگر این شرایط فراهم شود بایستی الگو را یک زیگزاگ طویل قلمداد کرد اما اگر اینچنین نشد، بازار به احتمال بسیار زیاد در حال ساخت یک الگو پیشرو می باشد لذا بهتر است ضوابط الگوهای پیشرو را در آن مورد بررسی قرار دهید. اگر این ضوابط نیز در الگوی مورد نظر رعایت نگردید بهتر است گروه جدیدی از تک موج ها را انتخاب و به تجزیه و تحلیل آن بپردازید.

Expanded Flat الگوی مسطح گسترده

expanded flat الگوی مسطح گسترده

الگوی مسطح گسترده یا بی قاعده ( نامنظم ) Irregular Flat: یکی از اختصاصی ترین انواع مسطح از مجموعه الگوهای اصلاحی corrective  می باشد که موج B  در آن گسترده و از اتهای موج پیشرو قبلی فراتر می رود. قدرت موج B  حاکی از آن است که بازار تمایل دارد در جهت موج B  حرکت…ادامه مطلب