• بایگانی ها

Hanging man Candlestick pattern مرد دارآویخته

Hanging man Candlestick pattern مرد دارآویخته

الگوی مرد دار آویخته. این الگو از جمله الگوهای تک شمعی است که مشخصات الگوی همر Hammer را به همراه داشته اما بر خلاف آن در انتهای یک روند صعودی تشکیل شده و حاکی از نزول قریب الوقوع قیمت است.

Harami Cross Candlesticj Pattern , Bearish BHCP الگوی صلیب هارامی نزولی

Harami Cross Candlesticj Pattern , Bearish BHCP الگوی صلیب هارامی نزولی

الگوی صلیب هارامی نزولی، از جمله الگوهای بازگشتی نزولی است که در انتهای روند صعودی موجب توقف روند و احتمالا آغاز کاهش قیمت می گردد. اعضای تشکیل دهنده این الگو 2 کندل می باشد که کندل اول صعودی و کندل بعدی بع صورت دوجی می باشد به نحوی که کندل اول به صورت کامل کندل دوم را دربر می گیرد.