• بایگانی ها

Length of Wave, طول امواج

Length of Wave, طول امواج

فاصله قیمتی یا همان طول موج از طریق اندازه گیری فاصله عمودی شروع هر موج تا پایان آن محاسبه می شود. طول بر اساس نقاط یا واحدهای قیمت اندازه گیری میگردد. در نمونه های زیر ، طول هر موج به وسیله درازاری آن تعیین شده است.

Leverage, اهرم

Leverage, اهرم

لورج در لغت به معنای اهرم است یعنی ابزاری که نیروی اندک شما را چندین برابر میکند تا بدان وسیله بتواند بارهای سنگین را جابجا کنید. در بازار فارکس نیز لورج تسهیلاتی است که بروکر یا کارگزار در اختیار معامله گر قرار می دهد تا بتواند سرمایه ای را به ودیعه گذاشته چند برابر کند و معاملات بزرگتری انجام دهد. مثلا فرض کنید سرمایه اولیه شما 1000 دلار باشد. کارگزارها معمولا ضرایب اهرمی 1:100 (1به 100)، 1:200(1 به 200) و یا حتی بیشتر ارایه می کنند. پس با فرض اینکه بروکر شما ضریب اهرمی 1:100 به حساب شما اختصاص دهد، شما قادر خواهید بود تا سقف 100.000دلار (سرمایه اولیه*ضریب اهرمی) به خرید و فروش جفت های قابل معامله بپردازید و یا اگر کارگزاری افزایش اعتبار 20 به 1 ارایه کند، به این معنی است که به معامله گراجازه می دهد تا 20 برابر پولی که سرمایه گذاری کرده است را برای معامله استفاده کند. در نتیجه اگر ارزش معامله برابر 10.000دلار باشد وکارگزار افزایش اعتبار 20به 1 ارایه کند معامله گر میتواند تنها 500دلار به حساب کاگزار واریز کند و سپس معامله 10.000 دلاری خود را انجام دهد. اگر ارزش معامله به 11000 دلار برسد، معامله گر 1000 دلار سود بدست آورده است. ایم میزان سود برابر است با 10 درصد قرارداد اولیه ، اما به نسبت میزان سپرده واقعی معامله گر، این معامله 20 درصد سود داشته است.

Linear Charts نمودار خطی

Linear Charts نمودار خطی

نمودار خطی ابتدایی ترین نوع از انواع نمودارها است چون فقط قیمت های نهایی در یک دوره زمانی خاص را نشان می دهد. یک خط با متصل کردن نقاط مربوط به قیمت نهایی در بازه زمانی مربوطه، رسم می شود.