بدست آوردن مالکیت یک شرکت یا دردست گرفتن کنترل و اداره آن از طریق خرید 51 درصد سهام رأی دار آن پیشنهاد علنی خرید – وقتس شرکتی بخواهد با خرید 51 درصد از سهام رأی دار یک شرکت دیگر ، که معمولا شرکت کوچکتری است، کنترل شرکت را در دست بگیرد.