• بایگانی ها

ارزش باقیمانده

مبلغ برآوردی که واحد تجاری در حال حاضر می تواند از واگاری دارایی پس از کسر مخارج برآوردی واگذاری به دست آورد، با این فرض که دارایی در وضعیت متصور در پایان عمر مفید باشد.

ارزش منصفانه

مبلغی است که خریداری مطلع و مایل و فروشنده ای مطلع و مایل می توانند در معامله ای حقیقی و در شرایط عادی، یک دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یکدیگر مبادله کنند

اسناد خزانه

این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد ecodic.com برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628 اسناد خزانه treasury bills اسناد خزانه، اوراق بهادارکوتاه مدتی هستند که توسط دولت منتشر می شوند و سررسید آن ها کمتر از یک سال ( به طور معمول سه ماه ، شش ماه و یک…ادامه مطلب

اظهار نظر مردود

زمانی است که عدم رعایت یا تحریف استانداردهای پذیرفته شده حسابداری به گونه ای باشد که به طور کلی مطلوبیت ارائه را مخدوش می کندو به بیان دیگر ضعف های گزارش بسیار با اهمیت و اساسی است.

اظهار نظر مشروط

زمانی که حسابرس به موارد عدم رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابداری برخورد می کند ام این تحریف یا عدم رعایت آن قدر اساسی و مهم نیست که حسابرس، اظهار نظر ِ مردود نماید