• بایگانی ها

ترازنامه Balance Sheet

ترازنامه یکی از صورت های مالی است که وضعیت و موقعیت مالی یک بنگاه را در انتهای یک دوره مالی نشان می دهد. ترازنامه از دو ستون تشکیل شده است که در ستون سمت راست، انواع دارایی ها و در ستون سمت چپ، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام در آن مشخص شده است.

تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت

اوراق مشارکت برای طرح یا طرح هایی مشخص منتشر می شود حال آنکه در مورد اوراق قرضه چنین الزامی وجود ندارد به اوراق مشارکت سودی به عنوان علی الحساب به نرخ معین تعلق می گیرد و سود قطعی آن در پایان طرح و یا در سررسید اوراق مشارکت از محل سود قطعی طرح تعیین و…ادامه مطلب