زمانی است که محدودیت بسیار اسسی و با اهمیت در اجرای حسابرسی در مقابل حسابرس به وجودمی آید.