• بایگانی ها

نرخ بازده

نرخ بازده از محاسبه درصد نسبت “سود پس از کسر استهلاک” به “میانگین سرمایه به کار رفته” به دست می‌آید. نرخ بازده، یکی از نسبت‌های مالی برای سنجش کارایی بنگاه‌های اقتصادی یا طرح‌های سرمایه‌گذاری است.

نرخ بهره

هره عبارت است از هزینه ای که بابت جبران یا جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی در امروز و دریافتی در آینده (به‌دلیل نرخ تورم) به وام دهنده پرداخت میشود یا هزینه ای که بابت استفاده از پول طی مدتی مشخص که معمولا یک سال است پرداخت میشود. در شرایط متعارف بازار، به منظور جبران فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهتر آن است که وام دهنده مبلغی به عنوان حداقل سود مورد انتظار وام‌دهنده به نرخ تورم اضافه کرده آن را پرداخت کند. اما فیشر نرخ بهره را اینطور تعریف می‌کند: نرخ بهره عبارتست از : پاداش پرداختی بر روی پول، برحسب پول در تاریخ معین که معمولاً یکسال بعد از تاریخ معین است.

نرخ بهره در واقع هزینه ایست که باید برای دریافت اعتبار بپردازید.

نسبت جاری

این نسبت نشاندهنده توانایی بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت شرکت از محل دارایی های جاری است. بالاتر بودن این نسبت نشان دهنده وضعیت نقدینگی بهتری است. نسبت جاری بین 1 و 2 را معمولا به عنوان علامتی از وضعیت مطلوب نقدینگی شرکت می دانند. نسبت جاری 2 بدین معنی است که شرکت توانایی پرداخت دو برابر بدهی های کوتاه مدت خود را از محل دارایی های جاری دارد

نسبت های فعالیت

شامل : دوره وصول مطالبات ، دوره پرداخت بدهی ها،دوره گردش موجودی کالا ( میانگین سنی کالا) ، چرخه عملیاتی خالص ( چرخه وجه نقد ) ، چرخه عملیاتی، نسبت گردش دارایی