گزارشی که در آن بدون هیچ بند شرطی نسبت به مطلوبیت ارائه صورتهای مالی اشاره شده است.