• بایگانی ها

Difference Estimation برآورد تفاضلی

یك طرح نمونه گیری برای بر آورد متوسط تفاضل بین مبالغ حسابرسی شده (صحیح) اقلام یك جامعه و ارزش دفتری آنها. برآورد تفاضلی در مواردی كه اختلافها تقریبا متناسب با ارزش دفتری نیست ، به جای برآورد نسبتی بكار می رود.

Direct (random) Access دسترسی مستقیم

یك شیوه نگهداری اطلاعات كه در آن ، آدرس هر مورد از اطلاعات مشخص شده است تا بدون نیاز به جستجوی ترتیبی تمام اطلاعات نگهداری شده ، بتوان با استفاده از آدرس ، مستقیما به اطلاعات مورد نظر دسترسی پیدا كرد.

Disclaimer of opinion عدم اظهار نظر

شكلی از گزارش حسابرسی كه در آن حسابرسان بیان می دارند كه در مورد صورتهای مالی ، اظهار نظرنمی كنند. این گزارش باید شامل بند جداگانه ای برای بیان دلایل عدم اظهارنظر حسابرسان و همچنین ، افشای ایراداتی باشد كه ممكن است در مورد صورتهای مالی داشته باشند.

Due Diligence دقت عمل و جدیت

ادعای متاقبل یك موسسه حسابرسی مبنی بر این كه حسابرسی انجام شده توسط آن برای اظهار نظر درباره صورتهای مالی همراه تقاضای پذیرش در كمیسیون اوراق بهادار و بورس و در اجرای قانون اوراق بهادار 1933 كافی بوده است.