• بایگانی ها

Engagement Letter موافقتنامه حسابرسی

نامه ای رسمی در شروع كار حسابرسی از طرف حسابرسان به صاحبكار كه نوع و ماهیت كار ، هر گونه محدودیت در دامنه رسیدگی ، كارهایی كه باید توسط كاركنان صاحبكار انجام پذیرد و مبنای محاسبه حق الزحمه حسابرسی در آن خلاصه می شود. هدف موافقتنامه حسابرسی ، پیشگیری از سوء برداشتهاست و در كارهای غیر حسابرسی نیز همانند حسابرسی ، ضروری است.

Evidence شواهد

هر اطلاعی كه فرض حسابرسان مبنی بر این كه صورتهای مالی ، وضعیت مالی و نتایج عملیات صاحبكار را به نحو مطلوب نشان می دهد را رد یا تایید كند.