• بایگانی ها

Generalized Audit Software نرم افزار عمومی حسابرسی

نوعی از برنامه های كامپیوتری مورد استفاده حسابرسان برای یافتن و پردازش اطلاعات مندرج در ركوردهای كامپیوتری صاحبكار. برنامه های (كامپیوتری) حسابرسی مزبور ، كارهایی مانند مرتب كردن اطلاعات به شكل قابل استفاده تر برای حسابرسان ، مقایسه ، انتخاب نمونه و محاسبات را انجام می دهد. این نوع نرم افزار ، معمولا در بسیاری از انواع سیستمهای كامپیوتری قابل استفاده است.