• بایگانی ها

Hash Total جمع درهم

یك جمع كنترلی بی معنا مانند جمع شماره های تمام صورتحسابها در یك دسته از صورتحسابهای فروش ، جمع مزبور برای تعیین موارد كم و زیاد شدن یا پردازش نادرست اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد.