• بایگانی ها

Indirect Financial Interests منافع مالی غیر مستقیم

سرمایه گذاری شخصی و تحت كنترل مستقیم سرمایه گذار. آیین رفتار حرفه ای حسابرسان مستقل را از داشتن هر گونه منافع مالی مستقیم در صاحبكاران حسابرسی خود منع می كند . سرمایه گذاری انجام شده توسط همسر حسابرس مستقل یا فرزند تحت تكفل او ، منافع مالی مستقیم حسابرس مستقل تلقی می شود.

Internal Auditors حسابرسان داخلی

گروهی از كاركنان شركت كه برای آزمون كارآیی كلیه جنبه های سیستم كنترل داخلی ، برنامه های حسابرسی را طراحی و اجرا می كنند. هدف اصلی حسابرسان داخلی ، ارزیابی و بهبود كارآیی دوایر مختلف عملیاتی شركت است نه اظهار نظر درباره مطلوبیت صورتهای مالی.

Internal Control Structure ساختار كنترل داخلی

محیط كنترلی ، سیستم حسابداری و روشها و سیاستهای كنترلی یك شركت كه برای تامین اطمینانی منطقی از برآورده شدن هدفهای شركت در آینده برقرار شده است. این هدفها عبارتند از : 1) محافظت از منابع شركت در برابر اتلاف ، تقلب و كارآیی كم ؛ 2) بهبود دقت و قابلیت اتكای اطلاعات حسابداری و عملیاتی ؛ 3) تشویق كاركنان به رعایت سیاست شركت و 4) قضاوت در مورد كارآیی عملیات در تمام بخشهای شركت.