یك یا چند تاییدیه كه به درخواست حسابرسان و توسط مسئولین شركت تهیه می شود و حقایقی را راجع به وضعیت مالی یا عملیات صاحبكار بیان می دارد.