• بایگانی ها

Management Letter نامه مدیریت

گزارشی به مدیریت صاحبكار حاوی پیشنهادهای لازم برای اصلاح هر گونه نارسایی در سیستم كنترل داخلی كه بر اثر ارزیابی حسابرسان از سیستم كنترل داخلی كشف شده است. نامه مدیریت ، اطلاعات مفیدی را برای صاحبكار فراهم می كند و به علاوه ، در صورتی كه صاحبكار بعدا در اثر یك ضعف در سیستم كنترل داخلی ، خسارت به بیند ، می تواند مسئولیت حسابرسان را محدود سازد.

Material با اهمیت

خیلی مهم ، بدان حد مهم كه بر ارزیابی یا تصمیم گیری استفاده كنندگان صورتهای مالی اثر بگذارد . اطلاعاتی كه باید افشاء شود تا صورتهای مالی به نحو مطلوب ارائه شده باشد ، هم به جنبه های كیفی و هم به جنبه های كمی اطلاعات مربوط می شود.