• بایگانی ها

Physical Representation of Population وجود عینی جامعه

جامعه ای كه حسابرسان ، نمونه را از بین اقلام آن انتخاب می كنند. تفاوت بین وجود عینی جامعه و جامعه واقعی در این است كه اقلامی می تواند در جامعه واقعی وجود داشته باشد كه در جامعه عینی نباشد. برای مثال ، حسابرسان نمونه خود می تواند در جامعه واقعی وجود داشته باشد كه در جامعه عینی نباشد. برای مثال ، حسابرسان نمونه خود را از صورت ریز حسابهای درافتنی انتخاب می كنند در حالی كه در این صورت ریز ممكن است تمام حسابهای در یافتنی را واقعا شامل باشد یا نباشد.

Profession حرفه

فعالیتی كه مربوط به مسئولیت خدمت به جامعه باشد ، مجموعه پیچیده ای از دانش داشته باشد ، ضوابطی برای ورود به آن داشته باشد و نیاز به اعتماد جامعه دشته باشد.

Professional Corporation شركت حرفه ای

یك شكل سازمانی یرای فعالیتهای حرفه ای كه اكنون در بیشتر ایالتها پذیرفته شده است. شركت حرفه ای ، حسابرسان را قادر می سازد تا خود را كمتر در معرض مسئولیتهای قانونی قرار دهند و از مزایای مالیاتی خاص شركتها نیز سود جویند. تمام سهامداران و اعضای هیت مدیره یك شركت حرفه ای باید اجازه رسمی كار در حرفه حسابرسی را داشته باشند.