شكل مناسبی از گزارش حسابرسی برای مواردی كه محدودیتی در دامنه رسیدگی وجود دارد یا صورتهای مالی ، انحرافی از اصول پذیرفته شده حسابداری دارد كه اهمیت آن تذكر در گزارش حسابرسان را ایجاب می كند اما آنقدر با اهمیت نیست كه اظهار نظر مردود یا عدم اظهار نظر ضرورت یابد.