• بایگانی ها

Sampling Error خطای نمونه گیری

تفاوت بین ضریب یا مبلق واقعی موجود در جامعه و ضریب یا مبلغ موجود در نمونه. برای مثال ، چنانچه ضریب انحراف واقعی (اما نامشخص) جامعه 3 درصد باشد و ضریب انحراف نمونه 2 درصد ، خطای نمونه گیری 1 درصد خواهد بود.

Sampling Risk احتمال خطر نمونه گیری

احتمال خطر اینكه نتیجه گیری حسابرسان بر اساس نمونه از نتیجه گیری آنان در صورت آزمون تمام اقلام جامعه متفاوت باشد. احتمال خطرهای نمونه گیری در آزمون كنترلها عبارتند از احتمال خطر اتكای بیش از واقع و كمتر از واقع ؛ در آزمونهای محتوا عبارتند از احتمال خطرهای پذیرش نادرست و رد كردن نادرست.

Service Auditors Review ( of a Computer Service Centre ) بررسی حسابرسان مركز خدمات كامپیوتر

بررسی و گزارش حسابرسان مستقل نسبت به كنترلهای داخلی در یك مركز خدمات كامپیوتری . حسابرسان دیگر به منظور ارزیابی كنترلهای داخلی مربوط به پردازش اطلاعاتی كه برای صاحبكار آن تهیه می شود از این گزارش استفاده می كنند.