• بایگانی ها

Tagging and Tracing علامت گذاری و پیگیری فعالیتها

یك شیوه آزمون كنترلهای برنامه كه در آن تعدادی از معاملات ورودی برای پردازش علامت گذاری می شود . برنامه كامپیوتری ، گزارشی از مراحل پردازش معاملات مشخص شده را چاپ می كند تا مورد بررسی حسابرسان قرار گیرد.

Tolerable Error خطای قابل تحمل

برآوردی از حداكثر اشتباه ریالی كه می تواند در مانده یك حساب وجود داشته باشد كه اگر با اشتباههای موجود در سایر حسابها جمع شود ، باز هم سبب تحریف با اهمیت صورتهای مالی نشود.

Tolerable Rate ضریب قابل تحمل

حداكثر ضریب انحرافی كه جامعه می تواند از روشهای مقرر كنترل داخلی داشته باشد و حسابرسان آن را بدون نیاز به تعدیل میزان اتكای خود بر كنترلهای داخلی ، تحمل می كنند (برآورد احتمال خطر كنترل).

Transaction Cycle چرخه معاملات

ترتیب اجرای روشهایی كه صاحبكار برای پردازش نوع خاصی از معاملات تكرار شونده بكار می برد. كاربرگهای حسابرسی مربوط به تشریح سیستم كنترل داخلی صاحبكار بر اساس چرخه های عمده معاملات ، سازمان می یابد.