• بایگانی ها

Ultramares V. Touche & Co دعوای آلترامارس علیه موسسه توش

یك رای عرفی توسط دادگاه پژوهش ایالت نیویورك (عالی ترین دادگاه نیویورك) كه بیان می دارد حسابرسان نسبت به اشخاص ثالثی كه طرف قرارداد آنان نیستند نیز در موارد تقلب یا قصور ، و نه سهل انگاری ، مسئولیت دارند. این رای با رای دیوان عالی نیوجرسی در دعوای روزنبلوم علیه آدلر تضاد دارد.

Unqualified Opinion نظر مقبول

شكلی از گزارش حسابرسی برای مواردی كه دامنه رسیدگی ، كافی است و حسابرسان معتقدند صورتهای مالی ، وضعیت مالی و نتایج عملیات را طبق اصول پذیرفته شده حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد.